Tuesday, 26 January 2016

Tilka

ads
/*----------Your Ads Here-----*/
Tilka
ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ( ᱢᱟᱡᱷᱤ) ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞ ᱯᱩᱨ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱞᱛᱟᱱ ᱜᱚᱸᱡᱽ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱤᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱞᱚᱠᱯᱩᱨ ᱟᱛᱳᱨᱮ ᱑᱗᱕᱐ ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱑᱑ ᱛᱟᱨᱤᱠ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ , ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱩᱢᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱱᱤᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱥᱮᱨ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱟᱨᱟᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱟᱛᱳ ᱛᱤᱞᱚᱠᱯᱩᱨ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱡᱷᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ , ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱭᱮ ᱵᱮᱸᱰᱟᱣ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱟᱡᱷᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ . ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤᱨᱮᱱ (ᱤᱥᱴ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤ ) ᱟᱥᱩᱞ ᱥᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱡ ᱟᱲᱮ ᱯᱟᱥᱮᱨᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱭ ᱚᱫᱡᱩᱜᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ . ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱡᱛᱮᱛᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱫᱷᱤᱱᱠᱤᱭᱟᱹᱭᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱡ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱞᱤᱸᱫᱷᱟᱹᱨ ᱫᱷᱤᱸᱠᱤᱭᱟᱹᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ . ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤᱨᱮᱱ ᱟᱢᱞᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱣ ᱟᱨ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱹᱫᱷᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱚᱴᱠᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱡᱟᱹᱛᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱨᱮᱠᱚ ᱴᱮᱸᱰᱷᱟᱱᱮᱱᱟ . ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱥᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚ-ᱟ . ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱩᱱᱤᱜᱮ ᱥᱟᱹᱫᱷᱤᱱ ᱛᱮᱫ ᱫᱚᱭ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ . ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱟᱛᱳ ᱫᱟᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤᱨᱮᱱ ᱟᱢᱞᱟᱠᱚᱶᱟᱜ ᱯᱷᱚᱨ ᱯᱷᱩᱱᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱲᱴᱷᱮᱱ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ . ᱫᱟᱬᱟ ᱫᱟᱬᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱩᱠᱟᱹᱞ ᱢᱚᱱᱟᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱᱠᱚᱭ ᱧᱟᱢᱠᱮᱫ ᱠᱚᱫᱚ , ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ . ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱥᱟᱹᱛᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱑᱗᱘᱑ ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱹᱡᱚᱲ ᱟᱛᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱨᱟᱡᱽ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱜ ᱠᱮᱫ-ᱟ . ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱢᱤ ᱜᱟᱰᱟ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱟᱱᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱚᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ . ᱵᱤᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱩᱝᱜᱮᱨ , ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱟᱨ ᱫᱟᱹᱢᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱸᱣ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱮᱱᱟ . ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ . ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱞᱮᱠᱴᱚᱨ ᱚᱜᱟᱥᱴᱟᱥ ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱮᱱᱰ , ᱥᱟᱨ ᱟᱭᱟᱨᱠᱩᱴ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱩᱨᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ . ᱱᱚᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱨ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚᱭ ᱟᱹᱭᱩᱨᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ . ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱩᱲ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱩᱧᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱞᱟᱲᱟᱣᱮᱱᱟ , ᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤᱢᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱚ . ᱟᱱᱫᱟᱡᱽᱛᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱟ . ᱞᱟᱹᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱞᱮ ᱫᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱞᱮ ᱫᱟᱨᱮᱛᱮ , ᱪᱚᱴ ᱪᱚᱴᱛᱮᱭᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱱᱟᱪᱟᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ . ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮ-ᱛᱟᱵᱮᱛ ᱧᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱨᱚᱥᱟᱣ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱑᱗᱘᱔ ᱥᱟᱞ ᱡᱟᱹᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱪᱟᱸᱫᱚᱨᱮ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱸᱶᱛᱮ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱛᱷᱩᱜ ᱮᱱᱟ . ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜᱮ ᱜᱮᱞ ᱯᱮ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱞᱮᱠᱴᱚᱨ ᱠᱞᱤᱵᱽ ᱞᱮᱱᱰ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱮ ᱛᱩᱧ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ . ( ᱟᱫᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱜᱤᱰᱟᱹᱨᱤᱛᱮᱭᱮ ᱪᱟᱯᱟᱫ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ) ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱥᱚᱝᱜᱮᱛᱮᱜᱮ ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱮᱱᱰ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚᱭ ᱵᱮᱸᱰᱟᱣ ᱮᱱᱟ . ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱩᱡ ᱯᱷᱩᱴᱞᱟᱹᱠᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱭ ᱮᱱᱟ . ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱮᱱᱟ . { ᱴᱷᱤᱠ ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱠᱛᱜᱮ ᱥᱟᱨ ᱟᱭᱟᱨᱠᱩᱴ - ᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟᱯᱚᱛᱤ ᱡᱟᱹᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱟᱭᱩᱨᱛᱮ ᱧᱩᱛ ᱧᱤᱫᱟ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ . ᱜᱷᱟᱴᱟᱢᱟᱹᱨᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱮᱱᱟ . ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱫᱚᱭ ᱥᱟᱯ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱱᱟ . ᱑᱓ ᱡᱟᱹᱱᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱯᱳᱱ ᱵᱚᱭᱦᱟᱠᱚ ᱵᱮᱸᱫᱚᱲᱭᱮᱱᱟ . ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ , ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱮᱱᱦᱤᱞᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚᱛᱮ ᱓᱘᱘ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱱᱟ . ᱠᱞᱤᱵᱽ ᱞᱮᱱᱰ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱜᱚᱡᱠᱮᱫᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱞᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱪᱟᱴ ᱪᱚᱴ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ . ᱵᱤᱱ ᱵᱤᱞᱚᱢ ᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ . ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱛᱚᱞ ᱠᱮᱫᱮ ᱯᱳᱱᱭᱟ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱚᱛᱨᱮ ᱠᱚ ᱚᱨ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ . ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱱᱨᱮᱦᱚᱸ — ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ . ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱹᱬᱤ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱫᱤᱜᱫᱷᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ , ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱡᱤᱞᱟᱹᱫ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱡᱤᱥᱩ ᱢᱟᱹᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱞᱟᱹᱫ ᱩᱨᱤᱡ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ . ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱥᱟᱞ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱦᱚᱸ ᱟᱯᱟᱵᱟᱹᱨᱭᱟᱹ ᱢᱚᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ . ᱟᱫᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱑᱗᱘᱕ ᱥᱟᱞ , ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱫᱚ ᱓᱔—᱓᱕ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱛᱟᱭᱟ . ᱵᱷᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱫᱚᱵᱟᱹᱴᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱚᱬᱮ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱟᱯᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱮᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱛᱟᱭᱟ . ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱠᱞᱤᱵᱽ ᱞᱮᱱᱰ ᱥᱟᱦᱮᱵᱟᱜ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱡᱜᱮᱭ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱮᱫᱠᱟᱱᱟ , ᱮᱱᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱠᱞᱤᱵᱽ ᱞᱮᱱᱰ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽᱠᱚ-ᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ , ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱫᱚ ᱮᱱᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ . ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱴᱩᱰᱩ – ᱫᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱦᱚᱯᱚᱱᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱚᱞᱚ ᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱫᱚ ᱯᱟᱰᱮᱨᱠᱚᱞᱟ ᱟᱛᱳᱭ ᱵᱟᱸᱫᱷᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ , ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱤᱯᱲᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱨᱩᱵᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ –ᱟ᱾ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱹᱢᱯᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱪᱷᱤᱢ ᱨᱮ ᱥᱤᱞᱤᱝᱜᱤ ᱟᱛᱳ ᱵᱟᱸᱫᱷᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ , ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱩᱵ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱯᱲᱟᱹ ᱟᱛᱳᱭ ᱵᱟᱸᱫᱷᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱥᱩᱛᱷᱮᱞᱮᱱᱰ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚ ᱥᱤᱞᱤᱝᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱰᱮᱨᱠᱚᱞᱟ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱹᱦᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱠᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱜᱮᱫ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱜᱮᱞ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱢᱮᱨᱨᱮ ᱟᱯᱟᱛ ᱜᱚᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱛᱳ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱭᱮ ᱦᱳᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ , ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱠᱚ ᱮᱛᱟᱝ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱩᱵ ᱯᱟᱠᱟ-ᱯᱟᱠᱤ , ᱟᱛᱮᱱ ᱵᱷᱤᱠ ᱛᱩᱝ-ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱨᱟᱣᱟᱜ ᱜᱩᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱦᱮᱲᱚᱱ ᱦᱩᱥᱤᱭᱟᱹᱨ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ , ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱷᱟᱠ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱡ , ᱪᱚᱴ ᱪᱚᱴ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟ ᱤᱡ ᱟᱨ ᱵᱮᱠᱟᱹᱴᱷᱤᱱ ᱞᱟᱹᱯᱷᱩᱣᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱯᱷᱩᱣᱟᱹ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱱ ᱟᱨ ᱦᱩᱥᱤᱭᱟᱹᱨ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱮ ᱱᱟᱢᱰᱟᱠ ᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱵᱟᱸᱥᱱᱟᱹᱭ ᱜᱟᱰᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱛᱳ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱵᱚᱦᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ , ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱢᱟᱯᱟᱡᱤᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱢᱠᱟᱣᱛᱮ ᱩᱱᱤᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱳᱱᱜᱮᱞ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ , ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱜᱚᱴᱟ ᱛᱚᱞᱦᱟᱴᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟᱭ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱢᱰᱟᱠ ᱵᱟᱥᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱫᱷᱟᱣ- ᱮᱱᱟ , ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱮᱞᱟᱠᱟᱫᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮᱦᱚᱸ᱾ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱨᱮᱱ ᱥᱚᱨᱫᱟᱨᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱫᱷᱟᱞᱯᱮ ᱩᱯ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱛᱟᱭᱟ , ᱚᱱᱮ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱨᱮ ᱫᱟᱞᱟᱭ ᱫᱟᱞᱟᱭᱚᱜ , ᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚᱦᱚᱸ ᱵᱷᱩᱴᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱟᱝᱨᱚᱯ ᱮ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱧᱮᱞᱚᱜᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱮᱱᱚᱱ- ᱛᱮᱢᱚᱱᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ , ᱪᱮᱞᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ , ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱟᱯᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭᱮ ᱵᱮᱸᱜᱮᱫ ᱩᱨᱤᱡ ᱟᱠᱚᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱨ ᱛᱷᱟᱨᱟᱣᱚᱜ-ᱟ , ᱚᱱᱠᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ᱾ ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱩᱱᱤᱫᱚ ᱟᱹᱲᱤ ᱥᱟᱫᱟ ᱥᱤᱫᱷᱟᱹ ᱱᱤᱛᱟᱹᱱᱛᱚᱨᱮ, ᱞᱟᱸᱫᱟ , ᱦᱚᱸᱢ ᱞᱟᱸᱫᱽ ᱟᱭᱮ ᱞᱮᱠᱟ , ᱟᱨ ᱢᱮᱫᱨᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱱ ᱥᱟᱹᱱᱟᱹᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚᱭ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱫᱟ — ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱡᱟᱹᱛ ᱟᱡᱛᱮ ᱫᱳᱜᱳᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱮᱡᱽ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱭᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱤᱥᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱹᱣ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱞᱩᱴ ᱤᱫᱤᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱡᱚᱝ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ — ᱫᱮᱠᱳ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱵᱤᱞᱚᱢ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱰᱟᱱᱚᱜ ᱯᱮ ᱟᱹᱣᱨᱤᱯᱮ ᱠᱮᱴᱮᱢ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜ ᱨᱮ᱾ ᱵᱟᱯᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ , ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱮᱛᱟᱵ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱚᱜ ᱯᱮ᱾ ᱦᱟᱹᱠᱤᱢ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ , ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱟ᱾ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱫᱮᱥᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱜᱮᱞᱢᱚᱬᱮ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ , ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱥᱮᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟᱱ ᱩᱱᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱚ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱮ ᱧᱮᱞᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱜᱮᱞ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱱᱤ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫᱟ , ᱩᱱᱤ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ,, ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱫᱮ ᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮᱛᱟᱭ , ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱦᱚᱸ ᱮᱱᱠᱟᱜᱮ , ᱮᱠᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱩᱯ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱠᱚᱴᱚᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱮᱫ ᱟᱦᱟᱨᱮ ᱵᱤᱸᱫᱤ ᱜᱟᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱴᱤᱡ ᱠᱟᱴᱤᱡ ᱡᱚᱝᱲᱟᱣ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ , ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱷᱟᱯ ᱜᱮ᱾ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱦᱚᱸ ᱯᱤᱴ ᱯᱤᱴᱟᱹ ᱨᱤᱛᱤᱲᱦᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟ , ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱸᱜ ᱞᱮᱠᱟᱭᱮ ᱞᱮᱣᱭᱮᱫ ᱧᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱᱟᱝ ᱟᱜ ᱵᱤᱞᱤᱫ ᱵᱚᱞᱚᱝ ᱵᱮᱸᱜᱮᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟᱝ , ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱜᱚᱢᱵᱷᱤᱨ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱮ ᱜᱩᱢᱟᱹᱱᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱯᱟᱺᱡᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱦᱟᱵᱤᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱜᱼᱲᱟᱭ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱵᱩᱫᱽᱛᱮ , ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱮᱲ ᱟᱠᱟᱱ , ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱨᱟᱡᱽ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱᱤ , ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱟᱜ ᱠᱩᱥᱤ ᱛᱮ ᱞᱮᱞᱦᱟ , ᱵᱤᱱ — ᱵᱟᱲᱟᱭᱟᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱫᱟᱵᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱤᱡ , ᱱᱩᱤ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱩᱫᱽᱠᱷᱳᱨ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱞᱚᱠᱚ ᱟᱨᱟᱬ ᱦᱚᱪᱚᱜ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ᱾ ᱟᱡ ᱡᱟᱹᱛᱨᱮᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱯᱟᱹᱞᱴᱤᱱᱨᱮᱱ ᱵᱤᱥᱥᱟᱹᱥᱤ , ᱦᱮᱸ ᱥᱩᱫᱽ ᱠᱷᱳᱨ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱜᱟᱱᱟᱣ ᱮᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱫᱷᱩᱛᱤ ᱫᱟᱹᱦᱤᱲᱤ ᱠᱚ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱩᱫᱤᱥᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱱᱩᱭ ᱦᱩᱲᱤᱧ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱥᱮᱡ ᱮ ᱜᱮᱫ ᱛᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱫᱷᱟᱣᱮᱱᱟ᱾ ᱮᱱᱛᱮᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱨᱫᱟᱨ ᱠᱟᱱᱨᱮᱦᱚᱸᱭ , ᱪᱮᱫ ᱮᱠᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱞᱤᱠ ᱠᱚᱠᱚ ᱟᱹᱲᱤᱠᱚ ᱦᱤᱥᱠᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱫᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱠᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱦᱚ ᱜᱮᱠᱚ ᱜᱟᱪᱷᱟᱣ ᱞᱮᱭᱟ , ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱱ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱫᱟᱭᱟᱛᱮᱠᱚ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱞᱩᱣᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱵᱟᱥᱤ ᱵᱟᱝ ? ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱴᱟ ᱢᱚᱱ ᱚᱱᱛᱟᱨ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱮ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱞᱮᱫᱟ , ᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱹ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱹᱲᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱨᱚᱲᱟ , ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱟᱵᱟᱥᱤ ᱟᱨ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱚᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱞᱠᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱟᱴᱟᱲ ᱜᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱟᱠ – ᱵᱟᱠ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱪᱮᱠᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱮᱠᱳ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱛᱟᱣ ᱚᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱠᱟᱭ ᱦᱳᱭᱳᱜ – ᱟ ; ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱟᱰᱮᱨ ᱠᱚᱞᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨᱡᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ – ᱮ ( High level meeting ) ᱦᱳᱭ ᱚᱪᱚᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱢᱟᱯᱟᱡᱤ ; ᱫᱮᱥ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱨᱮᱠᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱟᱠᱚᱭᱟᱜ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱠᱮᱱ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱹᱠᱤᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱪᱮᱫ ᱡᱚᱝ ᱵᱷᱮᱫᱽ ᱨᱮᱭᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱡᱟᱹᱛ ᱯᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱛᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱛᱟᱭᱟ ; ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱚ ; ᱫᱮᱠᱳ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱜᱚᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱤᱨᱤᱴᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲᱠᱚ ; ᱟᱥᱚᱠᱟᱭᱛᱮ ᱢᱳᱲᱤᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱ ᱡᱳᱞᱦᱟ ᱠᱚ ; ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱛᱨᱟ ᱯᱟᱛᱨᱟ ᱢᱩᱥᱞᱟᱹ ᱠᱚᱜᱮ ᱫᱷᱮᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱥᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱦᱟᱹᱠᱤᱢ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱟᱢᱞᱟᱠᱚ ᱦᱚᱸᱭ ᱦᱟᱛ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱮᱱᱛᱮ ᱚᱠᱛᱮ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱠᱮᱨᱟᱱᱤᱠᱚᱭ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱚᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱢ᱾ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱟsley ᱮᱫeᱧ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱴᱷᱮᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱷᱟᱣ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱫᱟᱢ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱭ ᱨᱚᱲ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ - ᱮᱨᱟ – ᱩᱨᱩ ; ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ – ᱯᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚᱞᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱞᱮ ᱢᱟᱭᱟ ᱣᱚᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱠᱩᱥᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱱᱥᱟᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱮᱱ ᱜᱩᱞᱟᱹᱢ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱛᱮᱜᱮᱞᱮ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱟ᱾ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱟᱨ ᱦᱟᱨᱠᱮᱹᱛ ᱵᱟᱞᱮ ᱵᱚᱨᱚᱣᱟᱜ ᱟ ; ᱥᱟᱹᱫᱷᱤᱱ ᱛᱮᱫ ᱠᱷᱩᱣᱟᱹᱣ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱛᱮ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱜ ᱜᱮ ; ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱛᱮᱫᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ –ᱟ ; ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟᱞᱮ ; ᱵᱷᱟᱜᱟᱣᱚᱜ ᱨᱮ ᱦᱚᱸᱞᱮ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱹᱣᱨᱤᱭᱟᱜ ᱛᱮ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱪᱟᱹᱢᱯᱟᱹᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱢᱚᱦᱮᱥ ᱞᱟᱞ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱫᱚᱭ ᱛᱚᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱜᱟᱹᱪᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱛᱮᱭᱮ ᱤᱫᱤ ᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱯᱟᱰᱮᱨ ᱠᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚᱭ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱠᱷᱩᱵᱮ ᱱᱮᱦᱚᱸᱨ ᱥᱮᱦᱚᱨ ᱟᱫᱮᱭᱟ ; ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱚᱸᱜᱮᱭ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱨᱚᱲ ᱚᱪᱚᱣᱟᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱚᱴᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ — “ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱮᱭᱟ ᱫᱚᱯᱮ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱣᱟᱱᱯᱮ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹᱠᱚ ᱟᱸᱜᱟᱜ - ᱟ᱾ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱰᱷᱮᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱸᱜᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ; ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ ; ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ, ᱟᱯᱮ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱧᱤᱨᱟᱛᱮᱭ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲ ᱢᱟ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱜᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱹᱱᱠᱷᱤᱭᱮᱭᱟ᱾ ᱯᱮ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱢᱟ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟᱭ ᱦᱩᱠ ᱩᱲᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱚᱴᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱠᱟᱲ ᱫᱷᱚᱠᱮ ᱵᱤᱫᱟᱹ ᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱯᱤᱯᱨᱟᱹᱛᱮ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱟᱲᱮᱡ ᱛᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ -ᱮ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱫᱩ – ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭᱮ ᱨᱚᱲ ᱜᱚᱰᱞᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ :- ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱥᱵᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱫ ᱠᱚᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱷᱟᱰᱟᱣ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱳᱱᱫᱳᱵᱚᱥ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱫᱟ᱾ ᱢᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱᱤᱧ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ; ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱵᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱡᱤᱦᱚᱞ ᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱤᱫᱩ - ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱭᱫᱤ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱯᱟᱸᱪᱠᱟᱹᱴᱷᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱷᱟᱰᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱟ ᱨᱟᱢ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱭᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱧᱚᱜ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱳᱭᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱭᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱞᱮᱫᱟᱹ ᱩᱱᱨᱮ ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱫᱚᱭ ᱨᱚᱲ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱫᱮᱭᱟ — ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱮᱜᱟᱨᱚᱜ – ᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱩᱠᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱞᱟᱝ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱮᱜ - ᱟ ; ᱟᱨ ᱦᱳᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱳᱭ ᱮᱱᱟ᱾ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱵᱷᱟᱹᱭ ; ᱚᱦᱚᱞᱟᱝ ᱧᱤᱨ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱞᱮᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ; ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱮᱢ ᱫᱩᱥᱤᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸᱢ ᱫᱩᱥᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ; ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱷᱚᱱ ; ᱵᱮᱜᱟᱨᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫ-ᱟ ;ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱴᱷᱮᱱᱤᱧ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱫᱤ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ᱾ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱮᱭ ᱵᱷᱟᱲᱚᱭᱮᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱛᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱞᱦᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱫᱤ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱚᱸᱜᱮᱭᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱦᱟᱲᱢᱟᱭ ᱥᱟᱞᱦᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ ; ᱢᱮᱛᱟᱫᱮᱭᱟᱭ - ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱡᱮᱣᱮᱫ ᱵᱚ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱᱟ ; ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ; ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ᱾ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱚᱦᱚᱧ ᱧᱮᱞ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱮᱢᱟ᱾ ᱮᱸᱰᱮ ᱠᱷᱟᱱ ; ᱤᱧᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱥ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱷᱩᱵ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭᱟᱢ ; ᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱚᱜᱚᱡ ᱟᱨ ᱞᱩᱴ ᱯᱟᱴ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱦᱟᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚᱢ᱾ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱢ ; ᱵᱮᱥ ᱚᱠᱚᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱚᱢ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱡᱟᱣ ᱦᱳᱭᱳᱜ-ᱟ ; ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚᱢ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱤᱧᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱟᱱᱛᱮ ᱵᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱫᱤ ᱠᱤᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚ-ᱜ ᱮ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱤᱫᱩ-ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱩᱨᱤᱡᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱫᱮᱠᱳ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱱᱟᱡᱽ ᱠᱚ ; ᱢᱟᱞ ᱡᱷᱟᱞ ᱠᱚᱠᱚ ᱞᱩᱴᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱵᱟᱨᱮᱡ ᱟᱜ ᱫᱚᱠᱚ ᱡᱮᱨᱮᱫ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱡᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱞᱦᱟᱣᱟ ᱠᱚᱭᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱫᱤ ᱠᱤᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱩᱥᱤᱭᱟᱹᱨ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ; ᱚᱱᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱫᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱩᱵᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱭᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮᱜᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱥᱟᱞᱦᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱫᱤ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱠᱳᱞ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝ-ᱢᱟ ᱟᱱᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱩᱴᱯᱟᱴ ᱦᱳᱭᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱫᱮᱠᱳ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱟᱹᱨᱠᱷᱩ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱩᱯᱟᱹᱥ ᱛᱮᱠᱚ ᱴᱷᱟᱠᱟᱣᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱥᱟᱞᱦᱟᱣᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱫᱮᱠᱳ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ - ᱟᱱᱟᱡᱽ ; ᱢᱟᱞ ᱡᱷᱟᱞ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱨᱮᱠᱚ ᱟᱞᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱠᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱚᱪᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱤᱯᱲᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱥᱚᱝᱜᱮᱭᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱞᱟᱸᱫᱟᱣᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ –ᱢᱟ᱾ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮᱵᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱱ ᱟᱨ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱦᱩᱫᱤᱥᱟᱱᱤᱡ-ᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱞᱚᱛ ᱫᱚᱭ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱵᱮᱥᱛᱮᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱚᱨᱦᱚ ᱦᱳᱭᱳᱜ –ᱟ ; ᱡᱤᱛᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱ ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱟ᱾ ᱵᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱫᱤ ᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱵᱟᱹᱥᱩᱛᱟᱠᱚᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱧᱟᱯᱟᱢᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱭ ᱨᱟᱹᱡᱤ ᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ; ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱞᱦᱟᱣᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ; ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱫᱤ ᱠᱤᱱᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮᱠᱤᱱ ᱵᱷᱟᱸᱲᱚᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱰᱷᱟᱝ ᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱟᱫ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱦᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱪᱮᱫᱽ ᱢᱟ ; ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱵᱮᱡᱷᱟᱠᱚ ᱛᱩᱧ ᱦᱮᱣᱟᱜ ᱢᱟ ; ᱫᱟᱲᱮᱟᱜ ᱵᱷᱳᱨ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ ᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱛᱮᱠᱚ ᱞᱤᱞᱠᱟᱹᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱣᱟ ; ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱡᱚᱢᱠᱟ ᱡᱩᱢᱠᱤ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱦᱚᱣᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱞᱳᱠᱥᱟᱱᱜᱮ ᱦᱳᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱞᱦᱟᱭᱮ ᱮᱢᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱤᱭᱟᱹᱞᱟᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱫᱤ ᱠᱤᱱ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱥᱚᱸᱜᱮᱭᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱯᱟᱞᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱥᱩᱵᱟᱹ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮᱠᱟᱜ ᱜᱮ ; ᱪᱟᱦᱮ ᱯᱟᱞᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱹᱪᱚᱜ ; ᱪᱟᱦᱮ ᱴᱷᱚᱯᱟ ᱴᱷᱩᱜᱚᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱟᱹᱨ ᱚᱪᱚᱜ ; ᱠᱷᱟᱡᱩᱜ ᱦᱚᱲ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱟᱞᱚᱠᱚ ᱦᱟᱹᱨ ᱚᱪᱚᱜ᱾ ᱦᱩᱦᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱚᱨᱚᱢ ᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱫᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱟᱯᱳᱲᱚᱜ ᱜᱮ ; ᱟᱥᱚᱞᱟᱜ ᱛᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱨᱡᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱟᱨ ᱠᱩᱢᱯᱟᱱᱤ ( East India Company ) ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱛᱚᱫᱟ ᱨᱚᱛᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ᱾ ᱯᱤᱭᱟᱹᱞᱟ ᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱩᱞᱤ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱟᱫᱮᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ - ᱮ ᱠᱟᱹᱦᱤᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤᱭᱮ ᱵᱷᱤᱸᱫᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱤᱱ ( Heen ) ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚᱭ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱤᱱ ᱦᱤᱱᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱦᱤᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱛᱮ ᱱᱚᱛᱮᱭᱮ ᱩᱭᱩᱝ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱮᱫᱟ ; ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱮ ᱫᱚᱭ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱟᱢ ; ᱠᱚᱠᱷᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱮ ᱜᱷᱟᱹᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱳᱜᱮ ᱛᱮ ᱴᱩᱱᱴᱤ ᱳᱰᱳᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ᱾ ᱩᱱᱤ ᱟᱨ ᱩᱱᱤᱨᱮᱱ ᱟrᱫᱟᱹᱞᱤ ᱯᱤᱨᱩ ; ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱲᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱹᱯᱩᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ᱾ ᱫᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱮᱫᱟ ; ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱫᱚᱭ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱸᱫᱟᱭ ᱞᱟᱸᱫᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ — “ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱦᱟᱰᱟᱠ ᱰᱟᱵᱟᱠ ᱫᱟᱜ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱟ᱾ ᱮ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ᱾ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱫᱟNᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱧᱟᱜ ᱥᱮᱥ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨenᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱟ - “ ᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱᱤᱡ᱾ ᱟᱢᱟᱜ ᱞᱮᱹᱠ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱠᱚᱴᱢᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ; ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱫᱚ ᱳᱰᱳᱠᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ; ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱚᱴᱚᱣᱟᱢᱤᱧ - ᱢᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱠᱷᱟᱱᱜᱮ ᱦᱤᱱ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚ ᱦᱚᱵᱚᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱟj ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱥᱳᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱯᱤᱨᱩᱣᱟᱜ ᱫᱟᱹᱦᱲᱤᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚmᱮ ᱵᱮᱫᱷᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱸᱜᱽᱲᱚp ᱛᱳᱫ ᱠᱮᱫ ᱛᱮᱭᱮ ᱞᱟᱹᱴᱩᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱮ ᱛᱟᱹᱠᱤᱭᱟᱹᱣ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱳᱰᱳᱠᱚᱜ ᱚᱠᱛᱮᱨᱮ ᱫᱟᱲᱮᱹᱭᱟᱜ ᱵᱷᱳᱨ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟᱭ ᱟᱣᱥᱟᱱᱮ᱾ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱟᱹᱠᱟᱱᱮ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ - ᱮ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ᱾ ᱟᱢᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫ ᱢᱮᱛᱮ ᱦᱮᱲᱟᱧᱤᱧ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱦᱩᱞ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱪᱮᱫ - ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫᱟ ; ᱦᱤᱱᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ - ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱭᱟᱜᱮᱹᱧ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ; ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱴᱷᱮᱱᱤᱧ ᱤᱫᱤ ᱢᱮ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱵᱳᱜᱮᱹ ᱢᱮ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩᱞᱮᱢ᱾ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱸᱣᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱵᱳᱛᱳᱞ ᱥᱟᱢ ᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱛᱳᱸᱵᱳᱝ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱤᱨᱚᱞᱟ ᱯᱩᱨᱴᱷᱟᱹᱣᱮᱱᱟ ; ᱮᱱᱛᱮ ᱜᱟᱹᱨᱥᱤᱞᱚᱢ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ - ᱦᱳ ; ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱳᱨᱤᱧ ᱧᱟᱢᱟ ; ᱰᱟᱠᱛᱨ ᱫᱚ ᱡᱤᱣᱮᱫ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱭ ᱦᱮᱡ ᱧᱟᱢ ᱞᱤᱧᱟ᱾ ᱤᱧᱟᱜ ᱥᱮᱥ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱟᱠᱟᱱᱟ ; ᱢᱚᱨᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱦᱟᱨᱦᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱤᱜᱟᱹᱜ - ᱫᱤᱜᱟᱹᱜ ᱥᱟᱸᱦᱮᱫ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱮ ᱨᱚᱲ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱟ - ᱢᱮᱫ ᱛᱮᱧ ᱧᱮᱞᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱢ ᱠᱟᱥᱟᱹᱴᱤ ᱯᱟᱞᱴᱚᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱜᱮᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱯᱟᱹNᱰᱩᱡᱟ᱾ ᱦᱤᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱭᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱨᱚᱲ ᱨᱩᱣᱟᱲ ᱠᱮᱫᱟ ; ᱵᱟᱝᱟ ᱜᱟᱛᱮ ; ᱚᱦᱚᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱠᱮᱭᱟ ; ᱟᱯᱮ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱ ᱠᱷᱩᱵᱽ ᱵᱮᱥᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ᱾ ᱥᱟᱢ ᱫᱚᱭ ᱨᱚᱲ ᱨᱚᱥᱟᱣᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱛᱮᱭᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ; ᱯᱟᱞᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱡᱚᱝ ᱟ ; ᱦᱮᱸ ᱰᱩᱵᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱮ ᱯᱤᱪᱟᱹᱢ ᱯᱚᱫᱽᱨᱚᱡ ᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ; ᱵᱟᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ ᱠᱟᱹᱨᱤ ᱫᱟᱝ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱟᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱢᱟᱞᱠᱟᱣ ᱫᱚ ? ᱱᱚᱝ ᱠᱟᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱤᱱᱮ ᱢᱮᱛᱟᱫᱮᱭᱟ - ᱦᱤᱱ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ᱾ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱞᱮᱨᱮᱱ ᱱᱤᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱟᱹᱠᱤᱢ ᱠᱩᱯᱱᱤ ᱞᱟᱹᱭᱟᱭ ᱢᱮ᱾ ᱦᱤᱱ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚ ᱛᱟᱨᱮᱱ ᱨᱮ cᱟᱯᱳᱭᱮ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱮ ᱰᱩᱵᱩᱜ ᱰᱩᱵᱩᱜ ᱠᱮᱫᱟ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱫᱤᱞᱟᱜ - ᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱛᱮᱫ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮᱭᱮ ᱢᱮᱱᱠᱮᱫᱟ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ; ᱥᱟᱹᱵᱩᱫᱤᱧ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱠᱚᱪᱮᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱢᱮᱫ ᱫᱚ ᱴᱮᱸᱰᱟᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱡᱷᱩᱠᱟᱹᱞ ᱟᱨ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱟᱛᱟᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱩᱸᱭᱰᱤ ᱢᱤᱨᱩ ᱫᱚᱭ ᱯᱷᱟᱨᱠᱟᱣᱮᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱷᱟᱱᱧᱪᱟᱨ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ; ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱹ ᱦᱤᱱ ᱥᱟᱦᱟᱵᱽ ᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱭ ᱟᱥ ᱟᱨ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱦᱟᱴᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱨᱮᱡᱽ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱮᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱤᱱ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱡᱽ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱯᱤᱨᱩ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱜᱮ ᱛᱮᱸᱜᱳ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱰᱩᱵᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱥᱚᱠᱚᱡ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱬᱤ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟ:ᱫᱷᱤ ᱮᱫᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟᱣᱟᱜ ᱢᱟᱹᱬᱤ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ , ᱢᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱮᱱᱛᱮ ᱪᱟᱸᱫᱽ ᱨᱟᱭ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱴᱚᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱤᱱᱮ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱫᱮ ᱠᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ , ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱤᱱᱟᱜ ᱟᱸᱜᱽᱨᱚᱯ ᱨᱮ ᱟᱠᱷᱲᱮ ᱟᱠᱟᱫ , ᱟᱸᱜᱽᱨᱚᱯ ᱫᱚ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱦᱚᱢᱚᱨ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱵᱮᱸᱰᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱜ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱥᱛᱩᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱯᱟᱜ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱠᱮᱫᱟ , ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮᱹ ᱫᱤᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱹᱭ ᱜᱟᱰᱟ ᱛᱮᱞᱮ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱟᱭᱟ᱾ ᱦᱩᱞ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱ ᱫᱷᱮᱨ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱟᱨ ᱦᱤᱱ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱜᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱤᱱ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ — ᱤᱧ ᱫᱚ ᱫᱷᱮᱨ ᱚᱠᱚᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱥᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱟᱯᱮ ᱡᱟᱹᱛ

0 comments:

Post a comment