Tuesday, 26 January 2016

Garbhu & Lakhan

ads
/*----------Your Ads Here-----*/
Garbhu & Lakhan
ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ : ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱟᱢᱜᱟᱹᱪᱷᱤ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱭᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱩᱭ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱷᱩᱢ ᱫᱷᱟᱢ ᱛᱮᱭᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱮᱫ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱮᱠ ᱠᱷᱩᱵ ᱧᱩ ᱵᱩᱞᱩᱜ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱰᱷᱟᱸᱜᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱟᱲᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱥᱟᱢᱟᱦᱮᱲ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱟᱹᱰᱤᱭᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱣ 
ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱛᱟᱹᱱᱠᱷᱤᱭᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚᱛᱚ ᱚᱠᱛᱮᱜᱮ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱮ ᱠᱳᱞ ᱠᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱤᱫ-ᱫᱷᱟᱣ ᱯᱟᱰᱮᱨᱠᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱷᱮᱱ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱯᱟᱨᱣᱟᱜ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚᱭ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱳᱞ ᱚᱪᱚᱭᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱛᱮᱭᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱮᱠᱳ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮ – ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ - ᱮ ᱮᱫᱽ-ᱨᱮᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱮᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱩᱯ ᱛᱚᱛᱠᱟ ᱥᱮᱫ – ᱮ ᱞᱟᱫᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱪᱚᱴ ᱥᱮᱫ – ᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫᱟ᱾ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱛᱤ ᱫᱚ ᱧᱤᱨ ᱵᱷᱤᱲᱟᱹᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱰᱟᱠᱟ ᱯᱟᱹᱥᱤᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ - 
ᱮ ᱛᱚᱭᱱᱟᱛ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱛᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱠᱚᱡ ᱢᱩᱛᱟᱹᱠᱮ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱟᱰᱮᱡ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱜᱮᱭᱮ ᱜᱷᱤᱨᱭᱟᱹ ᱮᱫᱟ᱾ ᱦᱟᱹᱰᱨᱟᱹᱣ ᱟᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱴᱟᱦᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱤᱡ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱮᱠᱳ ᱟᱞᱚᱭ ᱠᱳᱞ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱚᱝ ᱦᱳᱭ ᱠᱚᱜ –ᱟ᱾ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱟᱜ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱩᱱᱤ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱹᱭ ᱰᱟᱝᱨᱟ , ᱫᱷᱚᱱ - ᱫᱟᱹᱣᱞᱟᱹᱛ ᱦᱟᱸᱲᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱠᱳᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱧᱤᱨ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱮᱫᱽᱨᱮ ᱛᱮ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱠᱟᱛᱮᱭᱮ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱫᱮᱭᱟ , ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱨᱮᱱ ᱜᱩᱛᱤ ᱠᱚᱭ ᱫᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱢᱟ ᱛᱚᱞᱮᱯᱮ᱾ ᱟᱹᱣᱲᱤ ᱟᱜ ᱛᱮ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚᱭ ᱛᱚᱞ ᱚᱪᱚᱭ ᱮᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱛᱳ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱚᱞ ᱰᱷᱩᱸᱵᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱤᱭᱟᱹᱜ ᱤᱫᱤᱭᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱡᱟᱣ ᱯᱟᱲᱟᱣᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱜᱟᱹᱭ – ᱠᱟᱰᱟ ᱡᱚᱛᱚᱭ ᱮᱢᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱᱜᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱨᱠᱚᱱᱫᱟᱡᱽ ᱠᱚᱭ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ , ᱟᱫᱚᱠᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱫᱽᱨᱮ ᱜᱮ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱱᱤᱥᱟᱹ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱭᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱮᱫ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱱᱤᱥᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢᱮ ᱞᱩᱴ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱵᱟ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱪᱩᱜ-ᱣᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱸᱜᱮᱭᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱠᱷᱩᱵᱽ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱟ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ –ᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱟᱦᱟᱨᱟᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱹᱛᱠᱤᱨ ᱛᱟᱵ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱚᱠᱳ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱮᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱭᱮ ᱧᱩ ᱵᱩᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱹᱲ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱫᱟ᱾ ᱠᱤᱱᱫᱟᱹ ᱢᱟᱰᱮ ᱵᱟᱲᱟ ᱮ ᱠᱟᱱᱟᱭ , ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱢᱩᱛᱟᱜ-ᱮ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱟᱨ ᱜᱷᱤᱨᱭᱟᱹ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱮᱫᱟ᱾ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱟᱹᱨᱟᱹᱣ ᱫᱟᱹᱨᱟᱹᱣ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱮ ᱟᱹᱯᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱞᱜᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ , ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱹᱲᱤ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱞᱟᱹᱦᱟᱹᱭ ᱛᱟᱭᱚᱢ , ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱫᱚᱭ ᱡᱚᱠᱷᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱢᱤᱫ ᱴᱮᱡ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱹᱦᱤᱞᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱵᱟᱨᱟᱦᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱠᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱛᱳ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱤᱭᱟᱹᱜ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱥᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱫᱚ ᱮᱫᱽᱨᱮ ᱛᱮ ᱢᱚᱰᱚᱜ ᱢᱚᱰᱚᱜ ᱞᱚ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱡ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱠᱩᱠᱩᱡ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱫᱮᱠᱳ ᱱᱟᱹᱣᱠᱳᱨ ᱠᱚ ᱵᱳᱜᱮᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱤᱨᱦᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨᱠᱚ ᱤᱥᱤᱲ ᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚᱭ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱜᱤᱰᱤ ᱟᱫᱮᱭᱟ , ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱫᱮᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱜᱮᱭᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱮᱱᱛᱮ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱟᱞᱚᱭ ᱪᱷᱟᱰᱟᱣᱚᱜ ᱜᱮᱭᱮ ᱧᱟᱢᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱟᱹᱭᱫᱤ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ, ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ-ᱮ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱷᱩᱵᱽ ᱜᱮᱭᱮ ᱮᱫᱽᱨᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱯᱟᱰᱮᱨᱠᱚᱞᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱜᱚᱫ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱚᱪᱟ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱠᱚ ᱵᱮᱫᱽ ᱛᱟᱭ ᱨᱮᱜᱮᱭᱮ ᱢᱮᱛᱟ ᱫᱮᱭᱟ - ᱦᱮᱸᱫᱟ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱢ ᱪᱮᱠᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱜ-ᱟ ? ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ? ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱫ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱢᱮᱫ ᱛᱮ ᱜᱮᱭᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ , ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚ ᱮᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱮᱫᱽᱨᱮ ᱛᱮᱭ ᱫᱷᱩᱫᱽ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱨᱦᱮᱰ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱨᱦᱮᱰ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱤᱨᱟᱹᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱧᱚᱜ ᱮᱱᱟ᱾ ᱦᱚᱲᱢᱚᱨᱮ , ᱫᱟᱲᱮ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱧᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱪᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱫᱮᱭᱟ , ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱮ ᱢᱮᱛᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ , ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱛᱚᱞ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱧᱚᱜ ᱛᱟᱭ ᱯᱮ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱹᱭᱫᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱢᱟᱞᱟᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱢᱼᱨᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱦᱮᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱚᱦᱰᱟ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱯᱟᱸᱪᱠᱟᱹᱴᱷᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱤᱭᱩᱜ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱫᱚ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱥᱤᱫᱚ-ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱵᱽᱠᱤᱱ ᱨᱮᱴᱮᱯᱮᱴᱮᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱟᱹᱭᱫᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱚᱞ ᱠᱚ ᱨᱟᱲᱟᱭ᱾ ᱟᱫᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱭᱫᱤ ᱠᱚ ᱨᱟᱲᱟ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱫᱚᱢ ᱠᱚᱫᱚ - ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱷᱮᱰ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱚ ᱨᱟᱲᱟ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱸᱵᱽᱲᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱫᱟ , ᱮᱱᱛᱮ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱫᱳᱥ ᱛᱮᱭᱮ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ , ᱥᱟᱥᱮᱛᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ -ᱮ ᱧᱤᱨ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱟᱫᱮᱭᱟ , ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱮᱫᱽᱨᱮᱭᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱨᱮᱡ ᱠᱮᱫᱮᱛᱮ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢᱮ ᱦᱩᱵᱟᱹᱜ ᱵᱷᱤᱸᱫᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱟᱜ ᱵᱷᱤᱸᱫᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱦᱳᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱫᱚ- ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱦᱚᱦᱚ ᱥᱟᱰᱮ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ - ᱦᱩᱞ ᱫᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ᱾ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱦᱟᱹᱠᱤᱢ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱠᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ᱾ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱷᱮᱰᱨᱮᱭᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ , ᱢᱚᱸᱜᱟ ᱢᱩᱨᱟᱹ ᱫᱟᱢᱪᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱛᱮᱭ ᱛᱷᱚᱨᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱚᱫᱽ ᱵᱟᱰᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱟᱞᱠᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴᱮ ᱛᱩᱲᱯᱟᱹᱲᱮᱫᱟ , ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱭ ᱠᱷᱚᱭ ᱵᱟᱲᱛᱤ ᱟᱲᱟᱝ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱳᱰᱳᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱥᱤᱫᱚ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱᱠᱮᱫᱟ — ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱟᱥᱚᱞᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟᱜ ᱠᱮᱫᱮ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱟᱱᱛᱮ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱟᱢᱜᱟᱹᱪᱷᱤ ᱛᱮᱭᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ᱾ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱫᱚ ᱮᱱᱠᱟᱜᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱛᱷᱚᱨᱚ ᱛᱷᱚᱨᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱨ ᱠᱤᱪᱨᱤᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱜᱤᱰᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱞᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱵᱩᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱜᱮ᱾ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱨᱮᱭ ᱮᱨᱥᱮᱧ ᱛᱚᱲᱥᱮᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱳᱜᱮᱛᱮᱭᱮ ᱠᱤᱠᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱣᱞᱟᱹᱦᱟ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱞᱵᱷᱟᱴ ᱥᱟᱞᱵᱷᱟᱴᱮ ᱨᱚᱲ ᱮᱫᱟ᱾ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱡᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱮ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱩᱫᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱱᱛᱮ ᱨᱟᱡᱽ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱷᱮᱡ - ᱵᱮᱡ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱᱫᱚᱵᱚᱥᱮ ᱚᱜᱼᱨᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ᱾ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ , ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱷᱟᱡᱟᱱᱮ ᱫᱚᱲᱚᱢ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ , ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱴᱚᱞᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢᱟᱜ ᱜᱚᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱣᱞᱮ , ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱹᱸᱰᱤᱭᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱡᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮᱥᱛᱚᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ᱾ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞᱛᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱫᱷᱮᱨ ᱫᱤᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱚᱪᱚᱟᱭ ᱫᱚ ᱵᱮᱥ ᱵᱟᱝ ᱦᱳᱭᱳᱜ -ᱟ , ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱤᱫᱚ- ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱠᱤᱱ ᱮᱢᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮ᱾ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱩᱛᱟᱹᱨᱤᱡ ᱵᱤᱨᱵᱟᱱᱴᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭ , ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ , ᱠᱟᱹᱫᱤᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱥᱟᱜᱽᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚᱭ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱫᱷᱮᱨ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱚᱪᱚᱞᱮᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱜᱽᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱫᱚᱠᱚ ᱡᱤᱛᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱮᱭᱟᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱞᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱫᱚᱭ ᱴᱷᱩ ᱵᱷᱤᱸᱫᱟᱹᱲ ᱚᱪᱚᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱥᱤᱫᱚ ᱦᱚᱸ ᱛᱤ ᱥᱳᱯᱳ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱮᱨᱮᱫ ᱠᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱮᱫᱽᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱮᱠᱟᱞ ᱯᱟᱞᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱮ ᱧᱤᱨ ᱠᱷᱟᱫᱞᱮᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱜᱚᱴᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱣᱨᱤᱭᱮ ᱞᱟᱛᱣᱟᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱮᱜᱮᱭᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱠᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱚᱠᱛᱮ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚᱭ ᱵᱷᱤᱸᱫᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟ ᱟᱨᱮ ᱵᱮᱸᱰᱟᱣ ᱮᱱᱟ᱾ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ: ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱡᱩ ᱦᱚᱯᱚᱱ - ᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱛᱟ- ᱥᱚᱝ ᱜᱟᱛᱮᱭᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱭ ᱥᱚᱸᱜᱮᱭᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱟᱛᱳ ᱫᱚ ᱥᱤᱞᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ , ᱥᱤᱞᱤᱝᱜᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱛᱳ ᱪᱤᱭᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱭ ᱚᱰᱚᱠ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱛᱳᱠᱤᱱ ᱪᱤᱭᱟᱹᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ,ᱯᱤᱯᱲᱟᱹ ᱟᱛᱳ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱸᱫᱷᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱫᱮᱣᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱨᱮᱱ ᱟᱥᱚᱞ ᱩᱜ-ᱥᱟᱹ ᱥᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱟᱛᱳᱴᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱛ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱨᱮ ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱡ ᱫᱚ᱾ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱹᱭ- ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱫᱷᱚᱱ – ᱫᱷᱟᱹᱣᱞᱟᱹᱛ ᱞᱩᱴ ᱛᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱤᱯᱲᱟᱹ ᱛᱮᱭᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ,ᱩᱱᱨᱮ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱤᱯᱲᱟᱹ ᱟᱨ ᱟᱰᱮ ᱯᱟᱥᱮ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ - ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚᱭ ᱨᱤᱭᱟᱹᱣ ᱡᱟᱨᱚᱣᱟᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ , ᱚᱱᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢᱟ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱛᱟᱹᱠ ᱴᱷᱮᱸᱜᱟ ᱟᱨ ᱟᱜ - ᱥᱟᱨ ᱟᱱᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱠᱟᱱ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱷᱚᱴ ᱫᱚ ᱞᱩᱞᱩᱴ ᱵᱟᱭ ᱫᱤᱞ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ - ᱮᱛᱮ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱹᱭᱤᱠᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱮᱫ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱛᱳ ᱟᱨ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ᱾ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱪᱟᱹᱢᱯᱟᱹᱭᱮ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ᱾ ᱠᱩᱲᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱤᱫᱤ ᱫᱚᱭ ᱠᱳᱞ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ , ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱤᱫᱤ ᱫᱚᱭ ᱠᱳᱞ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱨᱤ ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱥᱮᱡ ᱨᱮᱱᱮ ᱞᱟᱜᱟ ᱤᱫᱤ ᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱤᱨᱮᱱ ᱜᱟᱹᱭ- ᱠᱟᱰᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱤᱫᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱢᱯᱟᱹᱭ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱜᱟᱪᱷᱤᱭᱟᱹᱭᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱠᱩᱠᱩᱡ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱪᱟᱹᱢᱯᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫᱟ , ᱢᱟ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱵ ᱠᱤᱱ ᱯᱮ , ᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱸᱜᱤᱧ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱛᱮ ᱮᱠᱮᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱟᱹᱭᱫᱤ ᱟᱱᱛᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱥᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱟᱢᱜᱟᱹᱪᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱰᱮᱨᱠᱚᱞᱟ ᱥᱮᱡ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨᱛᱮ ᱤᱫᱤᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱤᱨ ᱜᱮᱭᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱯᱟᱰᱮᱨᱠᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱦᱚᱭᱮ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱜᱮ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱚ ᱛᱩᱵᱮᱫ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱢᱟᱱᱚᱛᱮ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱭ ᱪᱷᱟᱴ ᱯᱟᱴᱟᱣ ᱜᱚᱫ ᱞᱮᱱᱟ , ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱪᱮᱠᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱫ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ , ᱮᱱᱛᱮ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱪᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱩᱵᱮᱫ ᱠᱟᱫ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱢᱮᱫ ᱛᱮᱜᱮᱭᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱩᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ - ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱪᱮᱠᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ? ᱟᱞᱮ ᱪᱷᱟᱰᱟᱣ ᱞᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ᱾ ᱮᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱫᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱵᱟᱨᱦᱮᱰ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱟᱸᱜᱟᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱛᱮ ᱥᱤᱫᱚ- ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱸᱪᱠᱟᱹᱴᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱟᱱᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱬᱟᱜ ᱮᱱᱟ᱾ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱭᱫᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱪᱷᱟᱰᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱟᱜ ᱜᱚᱡ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱭ ᱪᱷᱟᱰᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱭᱟ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟ᱾ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱤᱫᱚ - ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫᱟ , ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱜᱮᱭᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟ ᱦᱚᱨᱮ ᱥᱳᱛᱳᱜ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ , ᱛᱤ - ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚᱭ ᱤᱥᱠᱤᱨ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ , ᱚᱱᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ- ᱮ ᱤᱫᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱵᱟᱨᱜᱮᱞ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱱᱰᱟ – ᱵᱟᱱᱰᱟ ᱟᱱᱛᱮ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱹᱦᱤᱞᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱭᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱨᱮᱞ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱠᱚ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱ ᱢᱩᱫᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱨᱜᱮᱞ ᱠᱚᱲᱟᱭ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱᱰᱟ - ᱵᱷᱟᱱᱰᱟ ᱟᱱᱛᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱛᱷᱟᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱟᱣᱨᱟᱜ-ᱮ ᱦᱩᱠᱩᱢᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱮᱱᱟ , ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱮᱱᱟ᱾ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱛᱚᱨᱟ ᱟᱛᱳ ᱥᱩᱫᱽᱦᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱮᱱᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ , ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ , ᱮᱱᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱯᱤᱯᱲᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱨᱜᱮᱞ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱲᱚ ᱦᱚᱲᱚ - ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱛᱟᱠᱚ - ᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚ , ᱴᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱨ ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱨ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱛᱤᱨᱮ ᱯᱷᱤᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱜᱭᱩᱨᱤᱡ –ᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱴᱷᱟᱶ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚᱭ ᱟᱹᱜᱭᱩᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚ ᱫᱮᱥ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱪᱟᱹᱢᱯᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱮ ᱡᱤᱢᱟᱹᱣᱟᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱮᱱᱛᱮ ᱫᱮᱥ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱛᱟᱸᱦᱮᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱟᱹᱜᱭᱩᱨᱤᱡ ᱚᱦᱚᱸᱭ ᱦᱳᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱛᱮᱜᱮᱭᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱭ ᱛᱮ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱜᱮ ᱫᱷᱮᱨ ᱫᱚᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱦᱟᱹᱱ , ᱚᱪᱚᱜ- ᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱭ ᱟᱥ ᱵᱟᱥᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ , ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱠᱮᱫᱟᱭ , ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱡᱤᱛᱟᱹᱣᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱮᱲᱮ – ᱪᱮᱴᱮᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱯᱟᱸᱜᱡᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱥᱚᱨᱫᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟ , ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱪᱚᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱪᱚ , ᱚᱱᱟᱜᱮᱠᱚ ᱥᱮᱱᱟᱜ-ᱟ , ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟᱭ ᱛᱤᱨᱯᱤᱫᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ᱾ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚᱭ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ , ᱯᱮᱭᱟᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ -ᱮ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱮᱭᱟᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱭᱮ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟ᱾ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱳᱜᱮᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱵᱳᱜᱮ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱛᱳᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸᱲᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ: ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱯᱤᱯᱲᱟᱹ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱞᱜᱟᱹᱨᱤ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱰᱟᱴᱢᱚᱴ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱩᱥᱩᱞ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱯᱷᱮᱰ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱥ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱳᱡᱳᱱᱛᱚᱨ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱮᱥᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ , ᱛᱮᱞ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱣᱟᱞᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢᱮᱫ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱫ ᱢᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱥᱳᱡᱳᱱᱛᱚᱨ ᱪᱮᱦᱨᱟᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱚᱣᱜᱟᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱲᱮᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱲᱮ ᱯᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹᱨᱟ ᱨᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱭᱮ ᱮᱫᱽᱨᱮ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱟᱭᱟ ᱢᱟᱭᱟᱣᱟᱱ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ , ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱠᱫᱟᱸᱫᱽ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱟᱡ - ᱢᱩᱞᱩᱡ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱮᱲᱮᱢ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱩᱫᱩᱜ ᱛᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟᱛᱮᱭᱮ ᱜᱚᱫᱚᱞ ᱜᱚᱫᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱸ ᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱭᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱵ ᱛᱷᱤᱨ ᱪᱮᱬᱮ ᱠᱚᱢᱟ ᱟᱞᱜᱟᱛᱮᱭ ᱛᱩᱧ ᱡᱚᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱰᱟᱹᱣᱚᱜ ᱪᱮᱬᱮ ᱠᱚᱦᱚᱸᱭ ᱛᱩᱧ ᱧᱩᱨᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱱ - ᱡᱟᱱᱣᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱬᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱛᱩᱧᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱴᱷᱮᱸᱜᱟ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥᱛᱮᱭᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱴᱷᱮᱸᱜᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱰᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱱᱴᱟ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱫᱤᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱜᱩᱱ - ᱯᱩᱱᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱯᱩᱨᱚᱱᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱑᱘᱕᱕ ᱨᱮᱣᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱨᱮ ᱥᱤᱫᱚ - ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱲᱢᱟ, ᱫᱮᱥ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱪᱟᱹᱢᱯᱟᱹᱭ , ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱟᱹᱜᱭᱩᱨᱤᱡ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱱᱴᱟᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱤᱫᱚ- ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱮᱲᱟ ᱜᱮᱥᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱟᱹᱪᱩ ᱫᱚ ᱪᱩᱞᱩᱝ – ᱪᱩᱞᱩᱝ - ᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱯᱟᱸᱪᱠᱟᱹᱴᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱰᱮᱨᱠᱚᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱟᱱᱛᱮ , ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱥᱟᱱᱟ - ᱯᱷᱟᱱᱟᱣᱟᱱᱛᱮ ᱫᱚᱞ ᱵᱚᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱫᱤ ᱠᱤᱱᱟᱜ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱮᱱᱟ᱾ ᱵᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱫᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱵᱟᱹᱥᱩᱛᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱸᱦᱟᱱ ᱥᱟᱞᱦᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱚᱠᱛᱮᱨᱮ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱥᱤᱫᱚ - ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ - ᱮ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱚᱪᱚᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱞᱦᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱛᱮ ᱵᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱫᱤ ᱠᱤᱱ ᱛᱷᱚᱠ ᱩᱛᱟᱹᱨᱮᱱᱮ᱾ ᱵᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱫᱤ ᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱜᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚᱭ ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ᱾ ᱥᱤᱫᱚ - ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞᱨᱮ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱟᱱᱛᱮ ᱞᱤᱞ ᱪᱟᱥᱟ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱤᱱ ᱠᱳᱞ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜᱲᱮᱟ , ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱧᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱞ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱟᱱᱛᱮ ᱯᱷᱩᱫᱽᱠᱤ ᱯᱩᱨᱛᱮᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱮᱱᱟ᱾ ᱞᱤᱞ ᱪᱟᱥ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱞᱤᱞ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤᱠᱚ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱪᱮᱦᱨᱟ - ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱨᱟ - ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱠᱚ ᱠᱟᱬᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱰᱮᱯᱟᱥᱮ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱞᱤᱞ ᱪᱟᱥᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱮᱫᱽᱨᱮ ᱟᱠᱚᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱚᱡ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱛᱠᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱰᱮ ᱯᱟᱥᱮᱨᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟᱛᱮ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱜ – ᱥᱟᱨ ᱯᱷᱟᱞᱟ ᱟᱱᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱮᱱᱟ᱾ ᱯᱤᱭᱟᱹᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮᱱ ᱞᱤᱞ ᱪᱟᱥ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱛᱮᱸᱜᱳ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣᱚᱜ - ᱮ ᱫᱷᱩᱨᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱺᱫᱩᱠ ᱜᱩᱞᱤ ᱟᱱᱛᱮ ᱦᱟᱹᱛᱤᱨᱮᱭ ᱫᱮᱡ ᱮᱱᱟ᱾ ᱦᱟᱹᱛᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱣᱫᱟᱨᱮᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱨᱞᱚᱢ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱵᱽ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱟᱺᱫᱩᱠ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱫᱮᱡ ᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱛᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱦᱟᱹᱛᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱭ ᱜᱟᱱ ᱯᱟᱹᱪᱷᱤᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱴᱷᱮᱸᱜᱟ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱯᱷᱩᱫᱽᱠᱤᱯᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱥᱟᱸᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱢᱟᱫ ᱵᱤᱨ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱭ ᱛᱟᱬᱟᱜ ᱚᱪᱚᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱞᱤᱞ ᱪᱟᱥ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱪᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚ ᱢᱟᱫ ᱵᱤᱨ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱤᱭᱳᱜᱽ ᱨᱮ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱥᱟᱨ ᱟᱲᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ - ᱮ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱥᱮ ᱢᱟᱫ ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱨᱠᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱮᱫᱟ , ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱹᱪᱷᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ ᱥᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱚᱥ ᱮᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱛᱩᱧ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹᱢ – ᱯᱚᱰᱨᱚᱡ ᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱟᱹᱫᱟᱹᱲ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱟᱫ ᱵᱤᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱳᱰᱳᱠ ᱮᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱞᱤᱞ ᱪᱟᱥ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱤᱱᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱨᱮ ᱴᱷᱩ ᱜᱚᱡ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱠᱤᱥ ᱠᱤᱥᱠᱚ ᱮᱫᱽᱨᱮᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱫ ᱵᱤᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱟᱫ ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱨᱮ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨᱮ ᱧᱤᱨ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱧᱤᱨ ᱵᱚᱞᱚᱜ ᱡᱚᱠᱷᱮᱱ ᱞᱤᱞ ᱪᱟᱥᱟ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚ ᱩᱱᱤᱭᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱢᱮᱫ ᱨᱮᱭ ᱛᱩᱧ ᱡᱚᱥ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚ ᱦᱟᱣᱫᱟ ᱨᱮᱜᱮᱭ ᱵᱷᱤᱸᱫᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟ ᱟᱨᱮ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱟ᱾ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱫ ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱳᱰᱳᱠ ᱮᱱᱟ᱾ ᱞᱤᱞ ᱪᱟᱥᱟ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱛᱩᱧ ᱜᱚᱡ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱞᱤᱞ ᱪᱟᱥᱟ ᱥᱟᱦᱮᱵᱟᱜ ᱠᱤᱪᱨᱤᱡ ᱠᱷᱟᱺᱰᱣᱟᱹᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱺᱫᱩᱠ ᱠᱚ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱦᱟᱹᱛᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱵᱤᱨᱵᱟᱱᱴᱟ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱞᱤᱞ ᱪᱟᱥᱟ ᱥᱟᱦᱮᱵᱟᱜ ᱠᱤᱪᱨᱤᱡ ᱠᱷᱟᱺᱰᱣᱟᱹᱜ ᱵᱟᱺᱫᱩᱠ , ᱵᱚᱨᱞᱟᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱛᱮᱫ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱟᱱᱛᱮ ᱰᱮᱨᱟᱛᱮᱭ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱦᱟᱹᱛᱤ , ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱺᱫᱩᱠ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱤᱫᱚ - ᱠᱟᱹᱱᱦᱩᱭᱮ ᱡᱤᱢᱟᱹᱣᱟᱫᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱹᱫᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱑᱘᱕᱕ ᱥᱟᱞ ᱡᱩᱱ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚ ᱢᱚᱦᱟᱨᱟᱡᱽ ᱯᱩᱨ ᱨᱮᱞ ᱴᱤᱥᱟᱹᱱ 
(Station ) ᱯᱷᱮᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱯᱽᱨᱟᱢ ᱯᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱹᱪᱷᱤᱢ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤᱨᱮ ᱠᱚ ᱰᱮᱨᱟ ᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱯᱴᱟᱱ (Captain ) ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚ ᱫᱮᱠᱳ ᱟᱨ ᱯᱟᱦᱟᱲᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱫᱽ ᱟᱱᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱳᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱰᱮᱨᱟ ᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱚᱦᱢᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱪᱚᱴ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱮᱡ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚ ᱠᱟᱯᱴᱟᱱ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱥᱳᱯᱳᱨᱮᱠᱚ ᱛᱩᱧ ᱡᱚᱥ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱭ ᱚᱨ ᱛᱳᱫ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱨᱩ
wᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟ᱾ ᱥᱤᱫᱚ – ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱚᱦᱢᱟᱣᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱟᱯᱴᱟᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱟᱱᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱯᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱜᱭᱩᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱜᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱜᱭᱩᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱟᱨ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱠᱷᱟᱛᱟᱨᱮᱱ ᱟᱹᱜᱭᱩᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱤᱠᱨᱟᱹᱢ ᱠᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱛᱟᱹᱨᱤᱨᱮ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚ ᱒᱐᱐ ᱫᱮᱠᱳ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱦᱲᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱞᱴᱚᱱ ᱟᱱᱛᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱱᱟᱞᱟᱛᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜ –ᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱟᱞᱟ – ᱱᱟᱞᱟᱛᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱧᱚᱜ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱥᱟᱨ ᱟᱲᱟᱜ-ᱮ ᱦᱩᱠᱩᱢᱢᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱛᱩᱧ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱫᱮᱱᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱟᱥᱱᱟ ᱴᱷᱩ ᱴᱷᱩᱛᱮ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ᱾ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱟᱫᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱴᱷᱩ ᱜᱚᱡ ᱚᱪᱚ ᱮᱱᱟ᱾ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱞᱴᱚᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱛᱩᱧ ᱜᱚᱡ ᱚᱪᱚᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱟᱫᱚᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱮ ᱫᱤᱞᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱩᱧ ᱟᱠᱵᱟᱠᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ , ᱪᱟᱸᱫᱨᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱩᱨᱩᱠ ᱯᱟᱞᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱩᱧ ᱜᱚᱡ ᱚᱪᱚᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱦᱚᱲ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱴᱷᱩ ᱜᱚᱡ ᱚᱪᱚᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱤᱝᱨᱟᱹᱡᱽ ᱯᱟᱞᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱩᱧ ᱜᱚᱡ ᱜᱷᱟᱴᱟᱣᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱥᱟᱭ ( ᱒᱐᱐ ) ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱢᱟᱜᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱟᱜ ᱟᱹᱜᱭᱩᱨ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱮᱱᱟ᱾ ᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱹᱡᱽ ᱯᱟᱞᱴᱚᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱮᱱᱟ᱾ ᱫᱮᱱᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱚᱪᱚ ᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ , ᱜᱟᱹᱨᱵᱷᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱮᱭᱟᱞᱟᱯᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮ ᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱹᱡᱽ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱲᱦᱟᱹᱭ ᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱴᱟᱺᱰᱤᱨᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱩᱥᱤᱞᱮᱱᱟ , ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱥᱤᱫᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱫᱽ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱦᱳᱭ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱟᱜᱽᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱹᱫᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱜᱮᱠᱚ ᱴᱷᱩ ᱜᱚᱡ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱭᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱜᱮ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱣᱟᱜ ᱢᱟᱹᱬᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱯᱮᱭᱟᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ 
ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱠᱚ ᱴᱷᱩ ᱜᱚᱡ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱥᱤᱫᱚ ᱦᱚᱸ ᱛᱤᱠᱚ ᱴᱷᱩ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱯᱟᱹᱞᱴᱤᱱ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱥᱤᱫᱚ - ᱵᱟᱨᱦᱮᱰ ᱛᱮ ᱥᱟᱵ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱜᱚᱡ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱦᱩᱞ ᱫᱚ ᱛᱷᱤᱨ ᱮᱱᱟ᱾ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱧᱟᱢ ᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱤᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱽ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ 
ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱮᱫ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ᱾

0 comments:

Post a comment